Verwelkom camperaars in uw gemeente

Provinciaal beleid

De Omgevingswet van het Rijk, die per 1 januari 2024 in werking trad, brengt significante veranderingen met zich mee. Provinsje Fryslân heeft daarop op 23 september 2020 de provinciale omgevingsvisie “De romte diele” vastgesteld. Deze omgevingsvisie vervangt eerdere plannen zoals het Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en het Verkeer- en vervoerplan, en dient als een cruciaal instrument binnen de nieuwe Omgevingswet.

De Omgevingsverordening Fryslân 2022

Vastgesteld op 21 september 2022, vervangt deze verordening de Verordening Romte van 2014. In bijlage 1 van de Omgevingsverordening Fryslân 2022 worden de meest relevante begripsbepalingen, artikelen en toelichtingen gepresenteerd, inclusief de wijzigingen ten opzichte van de vorige verordening.

Belangrijke wijzigingen voor campertoerisme:

  • Kleinschalige recreatie binnen bestaand stedelijk gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, terwijl de verordening zich richt op kleinschalige recreatie buiten het stedelijk gebied.
  • Een afwijking maakt uitbreiding naar 35 kampeerplaatsen op een kleinschalig kampeerterrein mogelijk, mits de gemeente een beleid voert om landschapsverrommeling te voorkomen. Op deze terreinen zijn alleen mobiele kampeermiddelen toegestaan.
  • Jaarrond kamperen is opgenomen in de begripsbepaling van ‘kleinschalig kampeerterrein’, met de voorwaarde dat kampeermiddelen buiten het toeristisch seizoen alleen aanwezig mogen zijn voor daadwerkelijk recreatief nachtverblijf.