TOP Beetsterzwaag-Olterterp

Bij een toeristisch overstappunt (TOP) kunt u gratis uw auto, fiets (of boot) parkeren, om heerlijk te gaan fietsen, wandelen of varen. Het is een startpunt om onze mooie provincie te gaan ontdekken.

Hoe kom ik er:

  • Adres: Harinxmaweg 20 (P-plaats Het Witte Huis), 9246 TL Olterterp
  • GPS-coördinaten: 53.067282, 6.105124
  • Route: de route naar de TOP staat aangegeven met bruin-witte borden. Vanaf de A7 neemt u afslag Beetsterzwaag. U rijdt door het dorp en volgt daarna de Van Harinxmaweg tot aan hotel-restaurant Het Witte Huis.
  • Openbaar vervoer: dichstbijzijnde bushalte: Olterterp (1 minuut loopafstand). Buslijnen 11 (Drachten-Akkrum), 20  en 21 (beide Heerenveen-Leeuwarden) van Arriva.

Voorzieningen:

  • Gratis parkeren
  • Horeca
  • Afstand tot fietsknooppuntnetwerk: 0 meter (knooppunt 92 op 100m)
  • Afstand tot wandelknooppuntnetwerk: 0 meter (knooppunt 75 op 0m)

Toeristische informatie en inspiratie:

 

Wandelroute:

Vanaf deze TOP-locatie kunt u starten. De route staat aangegeven op de kaart op de TOP-zuil.
  • Beeldenroute op Landgoed Olterterp (3,6km)

Gedicht:

Auteur Josse de Haan heeft voor deze locatie het volgende gedicht geschreven:

Ferdwaalde oliifbeam út Rioja op ‘e Sweach

do fermannichfâldigest de leechte neaken, klaaist him út

bist de iennige stim yn dizze stilte, sûnder lûd en lichem

obeliskspiker op syn kop yn ieuwen moudesân, in skilderstik

 

do tergest de fjoerbol opsternaat, wach yn ’t stúmske swurk

noadigest foar lins en lafenis de reizger, de toastige doarmer

presintearrest dyn fruchten smeitsjend as huning, lammefleis

 

do bist in sykheljend relikwy fan tûk’ en blêd, widzjend

kin ik hjir wiken tusken dyn skonken skoftsje, oerlibje faaks

ûnder dyn pettykoot mei skaad en kuolte, sliepe en oernachtsje

 

do hast hûnderten stimmen lústerjen heard, yn ûnderskate talen

fan de hastige pearkes op de râne fan ’t twiljocht, tusken twirren

nachtenlange leafdes koestere, har dwylsinnigens befeilige

no tsjoen ik dy mei myn wurden ta libben, poëzy foar ’t neist

sadat myn monolooch ferdûbelet yn in petear, joust it wachtwurd

dat de moeting skept mei de frou op wa’t ik tidigje, dy út Rioja

© Josse de Haan

Nieuws