TOP Earnewâld

Bij een toeristisch overstappunt (TOP) kunt u uw auto, fiets (of boot) parkeren, om heerlijk te gaan fietsen, wandelen of varen. Het is een startpunt om onze mooie provincie te gaan ontdekken.

Hoe kom ik er:

 • Adres: Wiidswei (P-plaats), 9264 TL Earnewâld
 • GPS-coördinaten: 53.129092, 5.938095
 • Route: de route naar de TOP staat aangegeven met bruin-witte borden. Vanaf de Feantersdyk volgt u Eilansgrien tot aan de parkeerplaats. De TOP staat aan het water, vlakbij Toeristenbureau Earnewâld.
 • Openbaar vervoer: dichstbijzijnde bushalte: Kruspaed (4 minuten loopafstand). Buslijn 6092 Arriva (vooraf reserveren) vanaf Rijksweg (N31) bij Nijega.

Voorzieningen:

 • Gratis parkeren
 • Aanlegmogelijkheden in passantenhaven (betaald)
 • Horeca
 • Camperplaats
 • Afstand tot fietsknooppuntnetwerk: 100 meter (knooppunt 38 op 475m)
 • Afstand tot wandelknooppuntnetwerk: 0 meter (knooppunt 53 op 425m)

Toeristische informatie en inspiratie:

Fietsroutes: (via knooppunten)

Vanaf deze locatie kunt u starten en de routes zijn in 2 richtingen te fietsen.
 • Pontjesroute (43 km):

38-16-14-6-30-45-46-42-63-44-48-49-12-6-14-44-40-39-38

 • Noordelijke Woudenroute (31 km):

38-36-35-34-91-90-99-27-84-47-83-82-94-93-87-88-92-41-40-39-38

Gedicht:

Auteur Piter Boersma heeft speciaal voor deze locatie het volgende gedicht geschreven:

earnewâld – de âlde feanen

wy sjogge oer it brune reidfjild hinne

wite bjirkestammen de broekboskrâne

yn in trochkykje de toer fan it doarpke

altyd wer oan komme wy hjir telâne

op it havenhaad in patatsje ite

nei de otter en de reedrider eagje

nei de boatsjes sjen en de hân opstekke

bylden âld en nij op it wetter weagje

de reiden it broekbosk donkerkleurich grien

swart it wetter blinkend as de sinne skynt

en de wjerskyn fan de loft it blau griis read

rôze fiolet of swart dat alles bynt

op it paad lâns it reidfjild is it stil hyt

it dompe reiddomplûd as in sliepsankje

ik meitsje in kuier troch it wiksellân

jou my om te slûgjen del op in bankje

earnewâld út sile de folkertssleat del

skerp lavearjend is der dan wurk om hannen

wiid en sprankeljend it skolperjend wetter

de loft blau de wolken wyt de wyldlannen

© Piter Boersma

Nieuws